Geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door de vroedrvouw

1. Doel verwerking

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

2. Doel verwerking 

Met dit formulier wenst Villa Mama uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum. Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners. 

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Villa Mama, bestaande uit Fien Stockman (BE 0738.866.816) & Haike Baert (BE 0735.981.758) met praktijk te Kerkplein 39/1, 8800 Rumbeke. Hierbij zal Villa Mama als centraal contactpunt bereikbaar zijn via 051 795 380 en via info@villamama.be

4. Rechten patiënte 

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd. 

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 30 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden. 

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden. 

Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht. 

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening. 

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.


Facturatie van de zorgen

Villa Mama werkt geconventioneerd en hanteert het derde betalersysteem. Dit betekent dat we de facturatie rechtstreeks aan de ziekteverzekering doen, en dat slechts een klein deel van de kosten aan de patiënt wordt doorgerekend. 

De facturatie daarvan verloopt digitaal, en wordt vereffend tijdens het consult. De factuur wordt via mail doorgestuurd. Je kan deze inbrengen in jouw hospitalisatieverzekering voor een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

Vroedvrouwenzorg (zorgforfait)

  • Incl. kilometervergoeding voor alle huisbezoeken
  • 24/7 beschikbaarheid
  • Om een vlotte praktijkwerking te garanderen
  • Overheadskost
  • Eenmalig te betalen na geboorte

€75

Gemiste afspraak

  • Annuleer minimaal 24 uur op voorhand jouw afspraak 
  • Wordt hier niet aan voldaan zijn wij genoodzaakt een onkost aan te rekenen

€25


Consult 2 maal op dezelfde dag (medische noodzaak)

  • Uitzonderlijk kan er op medische noodzaak een 2e consult later op de dag aangewezen zijn.
  • Er is geen tussenkomst van jouw mutualiteit voorzien. Voor het eerste bezoek die dag, uiteraard wel. 

€35

Toestemming en ondertekening